Syarat-syarat Sah Puasa

Syarat-syarat Sah Puasa

Syarat-syarat Sah Puasa Syarat-syarat sah yang dikerjakan oleh orang yang berpuasa ramadhan ada empat (4) perkara :

1. Orang Islam. tidak sah puasanya orang kafir.

2. Orang yang berakal sehat. tidak sah puasanya orang yang hilang akalnya, karena gila, ayan atau mabuk.

3. Orang yang telah putus dari darah haidh, nifas, dan wiladah. sekalipun  belum mandi wajib untuk mensucikan diri dari haidh,nifas, wiladahnya. tidak sah puasanya orang yang sedang haidh,nifas,wiladah. Tetapi wajib mengkodho puasa yang ditinggalkan.tidak wajib mengkodho shalat fardhu yang ditinggalkan.

4. Waktu yang diterima untuk mengerjakan puasa. tidak sah puasa pada hari raya fitrah,hari raya adha, dan 3 hari sesudah adha yang disebut hari tasyriq. Itulah hari-hari yang haram berpuasa, meskipun puasa wajib, karena nadzar, qodho wajib mudhayyaq dll.

Waktu Puasa

Adapun waktu untuk  mengerjakan puasa ramadhan ialah mulai dari terbit fajar shidiq (fajar yangb kedua) bukan fajar kidzib(fajar pertama), sampai terbenamnya matahari pada waktu magrib.(zid)